Stilett Dolch 17.Jh Abb. Nr. 1
Abb.: 1 / 1 [M2V7744216]
Stilett Dolch 17.Jh Abb. Nr 1