Mittelalterdolch m.rundem Griff Abb. Nr. 1
Abb.: 1 / 1 [M2V7744219]
Mittelalterdolch m.rundem Griff Abb. Nr 1